At være en springsikker forening

Sikkerhed er afgørende for både gymnaster, instruktører og foreninger, der arbejder med springgymnastik. Som Springsikker Forening er sikkerheden med garanti i top!

5 parametre er i fokus i en Springsikker Forening:

Bestyrelsesansvar og -opgaver

Ansøgning efter nye instruktører starter i januar måned i forbindelse med instruktørmøde, hvor nuværende instruktører bliver bedt om at forholde sig til deres deltagelse i foreningens nye sæson.

Vi søger at rekruttere i første omgang gennem netværk, derefter ved aktivt at søge efter frivillige via annoncer på Facebook, i udskolingen, ungdomsskoler og flyers der ligger i hallen eller som annonce på skærmen i hallen.

Vi har ofte været ret sent ude med rekrutteringen, da vi først kommer i gang i løbet af det sene forår. Fremadrettet, vil vi begynde at få fat i unge hjælpeinstruktørere allerede fra omkring vinterferien. Vi vil stadig søge via skolerne, Facebook og vores netværk.

Vi reklamerer med et godt socialt miljø, gode kurser og hjælp helt fra starten, samt at det er et godt at skrive på sit CV, når man skal søge videre på uddannelser eller arbejde. Vi vil lave flyers, samt Facebook annoncer og
annoncer på skærmen i Hallen.

Foreningen har en frivilligansvarlig, som varetager rekrutteringen og ”holder samtaler” med potentielle instruktør emner.

Under samtalerne med nye instruktører, undersøges det, hvilke kurser de allerede har gennemført og hvilke de skal gennemgå for at kunne varetage en sikker og kompetent undervisning.

Foreningen afholder “Kick-off” dag for alle instruktører og hjælpere, så de får indsigt i, hvad det vil sige at være frivillig i foreningen, samt lærer faciliteter, andre frivillige og redskaber at kende. Kurset bliver afholdt umiddelbart inden hver sæsonstart.

Der vil også blive gennemgået basis modtagning.

Instruktører starter uddannelse, i foreningen, allerede inden sæsonstart med en “Kick-Off” dag til foreningen. Her bliver instruktører opfordret til at søge kurser, som er relevante for deres undervisning i foreningen. Foreningen uddeler årligt
kursuslister fra DGI og GymDanmark, hvor de frivillige kan byde ind, hvorefter den Frivilligansvarlige giver tilladelse til at deltage i kurser, ud fra vedtaget budget og relevans for undervisningen og foreningen. Den frivillige må også gerne selv indsende kursusønsker til den Frivilligansvarlige. Foreningen deltager i DGI Inspirations weekend i Herning, som afholdes hvert andet år, hvor alle frivillige bliver inviteret med. Her vælger man selv, hvilke moduler man gerne vil
deltage i.

I øjeblikket har foreningen ikke en mentor ordning, men det er noget vi gerne vil arbejde med.

Vi påtænker, at nye instruktører bliver tilknyttet en erfaren instruktør de første 2 år de er tilknyttet foreningen. Denne vil typisk være foreningens mest erfarne instruktør inden for målgruppen. Springinstruktører til nye springinstruktører, rytme instruktører til nye rytme instruktører osv.

Hjælpeinstruktører vil have en mentor tilknyttet så længe de er tilknyttet foreningen. Hvis de fortsætter som instruktør i foreningen, bliver de tilbudt at have en mentor tilknyttet på samme vilkår som en almindelig ny instruktør. 

Mentorens rolle er først og fremmest at give den nye instruktør en god start i foreningen. Dette gøres ved at hjælpe den nye instruktør med at starte holdet op de første par gange, stå til rådighed ved eventuelle spørgsmål, hjælpe med valg af kurser, vejlede med erfaring inden for området og hjælpe med medlemssystemet. Det forventes at mentoren har kontakt med den nye instruktør hele den første sæson.

I løbet af sæsonen er der tradition for at uddele frugt, slikpose eller andet til både jul og sæson afslutningen. Beløbet, 10 kr., er et “i alt beløb” pr. gymnast, dvs. beløbet dækker både jule-og sæsonafslutning.

Ligeledes er der et beløb pr. gymnast, til indkøb af opvisningstøj, det kan være t-shirt eller en opvisningsdragt. Gymnasterne har betalt for en opvisningsdragt med kontingentet og derfor skal der ikke forekomme ekstra opkrævninger for gymnasterne.

For nye instruktører vil mentoren fungere som kontaktperson den første sæson. Derefter forefindes der en kontakt oversigt på foreningens hjemmeside, hvor de kan se, hvilket bestyrelsesmedlem der kan svare på forskellige typer spørgsmål – find et bestyrelsesmedlem.

Kontaktoplysninger til frivillige vil være at finde i foreningens medlemssystem. Det er et krav, at man har oprettet en bruger i systemet for at kunne få adgang til disse oplysninger.

På alle hold, vil der årligt være 1-3 evalueringer af en træning. Ved nye instruktører, vil det være mentoren som varetager dette. På andre hold bliver det aftalt med en erfaren instruktør.

Meningen med evalueringen er, at hjælpe instruktøren med at forbedre sin undervisning. Dette gøres ved at den erfarne instruktør giver en konstruktiv feedback til instruktøren, evt. med forslag til fremtidige kurser, idér til træningen eller lignende. Denne gives i forlængelse af træningen.

Herefter skrives feedbacken ned af evaluatoren og sendes til den frivilligansvarlig, så bestyrelsen kan følge med i instruktørernes kompetencer og derigennem planlægge fremtidige kurser.

Hvis instruktøren ønsker det, kan der også være mulighed for at indhente DGI til at give feedback på træningen. Dette betragtes også som et kursus, som aftales med den Frivilligansvarlige.

Instruktørkompetencer

Der skal altid være minimum en instruktør på holdet, som har gennemgået kursus omhandlende det indhold der undervises i.
På alle springhold skal der minimum være 1 instruktør, som har bestået en
Springsikker uddannelse svarende til holdets niveau.

Se mere omkring kurser og uddannelseplan her

Gennem mentorordningen og evalueringsprocessen vil vi sikre, at foreningens viden bliver delt til nye og ”mindre erfarne” instruktører samt at der kommer nye ideer og ny viden ind i foreningen fra nye instruktører.

På instruktørmøder og ved interne sociale arrangementer er der også mulighed for at vidensdele med andre instruktører. Efter instruktør møderne bliver der udsendt referat, hvorigennem man kan læse sig til det der er blevet vendt. Har man spørgsmål til dette, kan man kontakte det relevante bestyrelsesmedlem.

Foreningen bruger Mentoclub, som vores kommunikationssystem. I mentoclub har du mulighed for at sende mails/sms, se holdoversigter, arrangementer osv.

Vi arbejder med digitale afkrydsning for holdene, hvilket foregår igennem mentoclubs afkrydsnings modul.

Når man bliver oprettet som frivillig i foreningen, får man tilsendt en kode i en mail, hvormed man skal logge ind og bekræfte ens oplysninger.

Al kommunikation fra foreningen til medlemmer og frivillige sker igennem Mentoclubs besked system og invitationer til arrangementer sker igennem nemtilmeld arrangementssystem.

Redskaber, fysiske rammer og faciliteter

Den redskabansvarlige gennemgår årligt redskabernes stand, evt. i samarbejde med leverandør. Hvis der konstateres defekter eller uhensigtsmæssigheder ved redskaberne, vurderer den redskabsansvarlige i samarbejde med bestyrelsen, evt. i samråd med leverandør, om det er muligt at udbedre defekten/uhensigtsmæssigheden eller om redskabet skal udskiftes.

Vedligeholdelsesloggen udfyldes samtidig med kontroldato, redskabets stand samt evt. en bemærkning. Ved reparationer, foretaget på andet tidspunkt, vil vedligeholdelsesloggen også blive udfyldt.

Foreningen har vurderet, at det ikke er nødvendigt med en vedligeholdelsesaftale.

Det er den redskabsansvarliges opgave, i samråd med leverandører, at vurderer om en eventuel reparation er økonomisk forsvarlig eller om en defekt kræver nyindkøb.

De frivillige i foreningen er instrueret i at kontakte den redskabsansvarlige på mailadressen redskab@skbgym.dk i tilfælde at redskaber går i stykker.

Redskaber bliver løbende vedligeholdt og udskiftet.
Ved hjælp af vogne, fastmonterede hjul eller håndtag, er det muligt at transportere redskaber forsvarligt.

Det forventes, at instruktører og hjælpeinstruktører, som har bestået relevant springkursus, forstår at benytte redskaber korrekt. Gymnaster og forældre må gerne hjælpe efter anvisning fra instruktør eller hjælpeinstruktør.

Instruktørerne bliver løbende informeret omkring dette til instruktør møder.

Morten Børup Skolens lærere må, efter gennemført modtagnings- og redskabskursus, benytte foreningens redskaber, i henhold til underskrevet aftale mellem skole og forening. Aftalen omfatter også en beskrivelse om vedligehold og erstatning af redskaber.

Den redskabsansvarlige sammenfatter og fremlægger, hvert forår, en revideret og samlet plan for investeringer i nye redskaber. Investeringsplanen kan bl.a. indeholde nye redskaber, som der er forelagt ønske om samt erstatninger for lettere defekte redskaber, hvor der ikke vurderes hensigtsmæssigt at udføre reparation.

Investeringsplanen bliver sat op i en prioriteret rækkefølge og der indkøbes årligt op til sæsonstart ud fra, hvad budgettet tillader. Investeringsplanen bliver også diskuteret på bestyrelsesmøde, op til generalforsamlingen, hvor næste års budget skal vedtages.

Foreningen råder over et bredt udvalg af forskellige redskaber herunder både redskaber, som kan benyttes af alle aldersgrupper samt aldersspecifikke redskaber. Instruktørerne opfordres til at komme med ønsker om nye redskaber og disse ønsker behandles altid af den redskabsansvarlige.

Engagement i træningen

Da foreningen har mange nye gymnaster hver sæson på alle alderstrin, forventes det ikke, at alle gymnaster kan nogle specifikke spring for.

Det forventes dog stadig, at gymnaster bliver udfordret i forhold til deres individuelle niveau.

Forventninger og information til forældre, samt gymnaster kan ses her.

Sikkerhed

På alle springhold skal der minimum være 1 instruktør, som har bestået Springsikker Basis eller uddannelse svarende til holdets niveau.

Ud fra bestået kursus forventes det, at instruktøren kan vurdere om en opstilling er sikker eller usikker og herefter gøre dem sikre.

Der er indkøbt vogne til brug for transport af tunge redskaber således, at de let kan transporteres. Ved af og pålæsning af disse, skal der altid være en instruktør tilstede så dette gøres på forsvarlig vis.

Ved af og pålæsning af tunge redskaber skal der altid være en instruktør tilstede som kan hjælpe, hvis dette er nødvendigt.

Instruktørerne bliver informeret omkring dette til instruktør møder.

Der gives undervisning fra DGI kurser – simpel RICE – samt kort undervisning til første ledermøde i sæsonen i august. Der forefindes beredskabsplan og førstehjælpoversigt hængende i redskabsrummet samt i den hvide førstehjælpskasse.

Den Frivilligansvarlige sikrer, at minimum 2 instruktører/hjælpeinstruktører på hvert hold kan akut førstehjælp samt har kendskab til beredskabsplanen.

Der briefes omkring førstehjælpskasser, is og hjertestarter til 1. instruktørmøde i sæsonen. Det er et krav, at minimum 1 instruktør medbringer en mobiltelefon til træningen, som kan fungere som nødtelefon.

Vi har valgt at dele krise- og skadesberedskab op i menneskelige, naturkatastrofer og abnorme kriser, da vi mener at der skal reageres forskelligt, afhængig af situationen.

Planerne hænger i redskabsrummet over mixerpulten og i den hvide førstehjælpskasse.

Beredskabsplan ved spring- og rytme skader

 1. Instruktøren yder førstehjælp med ispose.
 2. Hvis instruktøren vurderer, at skaden kræver akut lægehjælp, ringes 112.
 3. Ved landing på nakke eller ryg må gymnasten ikke flyttes fra måtten.
 4. Instruktøren informerer forældre om at gymnasten er kommet til skade.
 5. Instruktøren orienterer efterfølgende foreningens kontaktperson ved alvorlige skader.
 6. Der følges op på gymnastens tilstand enten af instruktøren eller holdets kontaktperson.
 7. Hvis skaden skal anmeldes til foreningens forsikring er det kontaktpersonen som formidler dette.

Som en del af DGI, er Skanderborg Gymnastikforening omfattet af DGI’s forsikringsordning, som blandt andet dækker alle, der yder en indsats i foreningen. Ordningen omfatter blandet andet, ansvar- og idrætsrejseforsikring. Den dækker ydermere også psykologisk krisehjælp, skulle det være nødvendigt i forbindelse med et uheld i forbindelse med en træning eller anden aktivitet i foreningen.

For mere information omkring DGI’s forsikringsordning, man læse mere på deres hjemmeside, Idrættens forsikringer.

Såfremt uheldet er ude, er det den sikkerhedsansvarliges opgave at melde dette ind til arbejdsskadestyrelsen.

Gymnaster er dækket af egen ulykkesforsikring og vi anbefaler kraftigt at der tegnes en ulykkesforsikring (hvis man ikke har) ved ens forsikringsselskab

I foreningen, er der som minimum en person, som er sikkerhedsansvarlig, Foreningens frivillige kan kontakte den sikkerhedsansvarlige, hvis der er spørgsmål til beredskabsplanen eller til sikkerheden i foreningen.

Opgaver tilknyttet den sikkerhedsansvarlige

 • Ansvarlig for førstehjælpskasser herunder bestilling/genopfyldning.
 • Indmeldelse af instruktør skader til Arbejdsskadestyrelsen foretages via. Easy på Virk.dk.
 • Ansvarlig for opdatering af krise- og beredskabsplan.

Foreningen har 1 førstehjælpskasse i gymnastiksalens redskabsrum samt 1 fælles førstehjælpskasse i hallen. Førstehjælpskassen i hallen deles med de andre foreninger i hallen. Det er den sikkerhedsansvarliges ansvar at sørge for, at førstehjælpskasserne altid er fyldt op med relevant udstyr samt bestille nyt hjem. Dette vil blive gjort løbende. Den fælles førstehjælpskasse vil blive håndteret på skift af foreningerne.

Instruktørerne bliver informeret omkring dette til instruktørmøder.

Den sikkerhedsansvarlig kan findes på kontaktoversigten.

Hvordan lever vi op til vores springsikker processer

 1. Ved første instruktørmøde inden sæsonstart bliver de frivillige introduceret til:
  • Springsikker forening.
  • Introduktion til beredskabsplanerne i foreningen.
  • Gennemgang af trampoliner, airtrack og andre redskaber med redskabsansvarlig.
 2. Sikre sig, at mentor/kontaktpersonernes checklister bliver overholdt.
 •  
 1. Forståelse for beredskabsplan og kan udføre den i tilfælde af uheld.
 2. Føler sig klædt ordentligt på til førstehjælp.
 3. Har fået gennemgang af redskaber og forståelse for brugen af dem.
 4. Opfordre i samråd med frivillige koordinatoren at deltage i kurser, aktiviteter osv. i foreningen.
 5. Sikre sig at instruktørens checkliste er opfyldt og forstået.
 1. Have fået den nødvendige viden om førstehjælp,  beredskabsplaner og redskaber.
 2. Har fundet relevante kurser for sæsonen, som er videregivet til den frivillige ansvarlige.