fbpx

Vedtægter

Skanderborg Gymnastikforenings vedtægter

Foreningens navn er Skanderborg Gymnastikforening.

Skanderborg gymnastikforening har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Foreningen er en videreførelse af gymnastikafdelingen under daværende Skanderborg Boldklub.

Skanderborg Gymnastikforenings formål er at fremme glæden ved gymnastik, motion og bevægelse med plads til alle.

Skanderborg Gymnastikforening er medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (DGF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og kan søge medlemskab i andre organisationer, som på anden måde arbejder i gymnastikkens interesser.

Foreningen optager som medlemmer alle der kan tilslutte sig foreningens formål.
Optagelse af umyndige som medlem af foreningen kræver tillige samtykke fra forældre/værge.

Kontingent for aktive og passive medlemmer i foreningen vil automatisk stige med 25 kr. pr. år, dog kan bestyrelsen vælge, at sætte stigningen i bero.

Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen alene træffer beslutning om udnævnelse af æresmedlemmer og offentliggør en sådan beslutning på førstkommende generalforsamling.

Et æresmedlem er kontingentfrit medlem af foreningen for resten af livet.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i november måned, indkaldes med mindst to ugers varsel ved udsendelse direkte til foreningens medlemmer på e-mail, som registreret i foreningens medlemssystem, og samtidig offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes forelagt på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan beslutte, at Generalforsamlingen afvikles helt eller delvist elektronisk (digitalt), hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle Generalforsamlingen på sædvanlig måde som fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter, samt navnene på de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, herunder oplysning om, hvorvidt de pågældende modtager genvalg:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Godkendelse af årsregnskab.
 4. Kontingentfastsættelse.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af revisor.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

For medlemmer under 16 år kan kun forældre eller værge udøve stemmeret.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, forældre/værger til medlemmer under 16 år.

Under punktet Eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Ligesom sager, der ikke er optaget på dagsordenen ikke kan sættes til afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal i øvrigt indkaldes når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til formanden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter, at begæringen herom er fremsat med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst en uges varsel ved annoncering i den lokale dagspresse med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer kvalificeret flertal (mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget).

På begæring af mindst 1 stemmeberettiget medlem skal afstemningen foregå skriftligt.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes af minimum 5 og maksimum 7 personer.

 • Valgbar til bestyrelsen er personer, der er fyldt 18 år.
 • Formanden vælges ved direkte valg, mens den øvrige bestyrelse selv konstituerer sig.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen.
 • På lige årstal er formand, samt halvdelen af den øvrige bestyrelse på valg.
 • På ulige årstal er den anden halvdel af den øvrige bestyrelse på valg.

I tilfælde af afgang i en valgperiode supplerer bestyrelse sig selv. Supplerende bestyrelsesmedlemmer fungerer til næste ordinære generalforsamling, hvorfra vedkommende er på valg uanset det udtrådte medlems valgperiode. Den således valgte fungerer resten af den periode, for hvilken det udtrådte medlem er valgt.

I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode indtræder næstformanden indtil næste ordinære generalforsamling.

Der vælges 1 revisor samt 1 suppleant, hvor revisoren sidder i 2 år og suppleanten er på valg hvert år.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte relevante udvalg og arbejdsgrupper, der har reference til formanden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger skal der udarbejdes et skriftligt referat.

Foreningens regnskabsår er 1. august – 31. juli. Regnskabet skal være færdigt og forelægges revisorerne senest 4 uger før generalforsamlingen.

Foreningens revisorer har derefter 2 uger til revisionen. Regnskabet forsynet med revisionspåtegninger forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Køb og salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer/bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på to, i dette øjemed, særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger, som afholdes med mindst 3 ugers og maksimalt 6 ugers mellemrum.

Til foreningens opløsning kræves et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved eventuel opløsning fortsætter den siddende bestyrelse som forretningsudvalg, der træffer afgørelse om formuens anvendelse, med den klausul, at formuen skal anvendes til idrætslige formål primært gymnastik i Skanderborg Kommune.

Således vedtaget på generalforsamling den 2. november 2021.